ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  1. ucuzsepet.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten “Muratreis Mah. Yeniocak Sk. No:16/B Bağlarbaşı – Üsküdar/İstanbul” adresinde mukim Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (Bundan böyle. UcuzSepet olarak anılacaktır).
  1. ucuzsepet.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle Üye olarak anılacaktır)
 • TEBLİGATLAR

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, UcuzSepet’in bilinen e-posta adresi ve Üye‘nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, adresin değişmesi durumunda 5 gün içinde üyelik kaydını bu kapsamda güncelleyeceğini, aksi halde ilk bildirdiği adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin sahip olduğu internet sitesi ucuzsepet.com ve işbu siteye ve UcuzSepet markasına bağlı tüm sayfalardan, üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 • KAPSAM
  • ucuzsepet.com sitesinde yer alan web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’ne aittir ve onun tarafından işletilir.
  • Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni imzalamakla; ucuzsepet.com ve bağlı bulanan web sitelerinde sunulan hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu anladığını ve sözleşmede yazan şartlara bağlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
  • İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.
 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • UCUZSEPET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  UcuzSepet’in; her zaman tek taraflı olarak, gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, UcuzSepet’in hiçbir sorumluluğu yoktur.ucuzsepet.com internet sitesi yazılım ve tasarımı UcuzSepet mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.UcuzSepet tarafından, ucuzsepet.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.UcuzSepet, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya UcuzSepet’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) UcuzSepet ve ucuzsepet.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.ucuzsepet.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ucuzsepet.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.UcuzSepet, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ucuzsepet.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.  UcuzSepet, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.UcuzSepet, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.Taraflar, UcuzSepet’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.UcuzSepet, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber; üye, işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 • ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Üye, ucuzsepet.com internet sitesine üye olurken, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, UcuzSepet’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini; yanlış bilgi vermesi durumunda ve/veya işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, UcuzSepet’in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  • Üye; doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
  • Üye, UcuzSepet tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından UcuzSepet’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, UcuzSepet’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  • Üye ucuzsepet.com internet sitesi ve UcuzSepet markasına bağlı diğer platformları kullanırken, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  • Üye, ucuzsepet.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  • ucuzsepet.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin UcuzSepet ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. UcuzSepet’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • UcuzSepet, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, ucuzsepet.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden UcuzSepet’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  • Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, UcuzSepet’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, UcuzSepet’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • UcuzSepet, Üye’nin, websitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. UcuzSepet, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için ucuzsepet.com’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde destek@ucuzsepet.com adresine elektronik posta göndererek ya da ucuzsepet.com’da yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.
 • Üye tarafından ucuzsepet.com’da Üyelik oluşturmak veya website’den yararlanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, website’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla UcuzSepet ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla
 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

UcuzSepet markası ve logosu, websitesi’nin ve mobil ara yüzün tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin mülkiyetindedir. Üye, Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, ucuzsepet.com websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

UcuzSepet, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 • MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  1. Delil sözleşmesi:

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 1. Bildirim:

Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde Üye tarafından bildirilen iletişim adreslerine yapılan bildirimler Üye’ye ulaşmış sayılacaktır.

 1. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği:

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri:

Üye, Makrobil Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 1. Tadil ve Feragat:

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.